Regulamin BAZY

Regulamin BAZY

  

     REGULAMIN­ BAZY

Uchwała WZ członków Klubu z dn. 14-03-2021 

                                 

 

dotyczy pobytu w Bazie Żeglarskiej POZŻ - KŻ KLIWER Piła w Drzewoszewie.

 

1. Na terenie Bazy obowiązuje dokonywanie wpisu w książce pobytu u administratora (zgłaszanie wejścia/wjazdu na pobyt i wyjścia/wyjazdu z Bazy).

2. Administratorem Bazy jest każdy członek Klubu Żeglarskiego KLIWER Piła.

3. Najmujący domek/pokój lub korzystający z pola namiotowego/kempingu Gość Bazy zobowiązany jest do okazania administratorowi Bazy przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. Odmowa okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie oznacza rezygnację z zamiaru pobytu na terenie Bazy.

4. W karcie meldunkowej Gość osobiście, czytelnie wpisuje swoje imię i nazwisko oraz składa podpis.

5. Na życzenie Gościa administrator ma obowiązek pozostałe dane meldunkowe wpisać samodzielnie z dokumentu tożsamości, który w tym celu Gość okazuje administratorowi Bazy.

6. Na terenie Bazy obowiązują cenniki corocznie ustalane przez Zarząd Klubu i Urząd MiG Mirosławiec (tzw. opłata miejscowa).

7. Rozpoczęcie pobytu na terenie Bazy jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Gościa i osoby mu towarzyszące.

8. Domek/pokój wynajmowany jest na doby, podobnie postój namiotu/kempingu.

9. Doba pobytu na Bazie trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.

10. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić administratorowi Bazy do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu domku/pokoju lub pobytu w namiocie/kempingu, co jednak nie wiąże Bazy. Administrator uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

11. Pozostanie w pokoju/domku lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 – zostanie naliczona opłata za kolejną dobę wynajmu domku/pokoju lub pobytu w namiocie/kempingu według cen pełnych.

12. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie Bazy, w domku/pokoju lub namiocie/kempingu w godzinach od 7.00 do 22.00 za zgodą administratora Bazy. Obowiązuje je wówczas opłata dzienna z zastosowaniem pkt. 1 Regulaminu Bazy.

13. Przez cały czas pobytu w na terenie Bazy dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

14. W pokoju/domku Bazy, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

15. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach Bazy jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.100 złotych.

16. W okresie 01.06. - 30.09. samochody można parkować wyłącznie na parkingu Bazy.

17. Dopuszcza się n/w odstępstwa od pkt. 16:

  - dla krótkotrwałego postoju przed/przy domku w celu rozładowania, lub załadowania samochodu po przyjeździe, lub przed wyjazdem z Bazy,                      - dla postoju niezbędnego na czas wykonania prac przy jachcie (wyposażeniu) / obiekcie Bazy o ile w samochodzie znajdują się narzędzia lub                materiały używane do tych prac,                                                                                                                                                                                                 - za zgodą administratora Bazy.

18. Palenie ogniska należy każdorazowo uzgodnić z administratorem Bazy.

19. Psy hałaśliwe, groźne dla ludzi i zwierząt należy trzymać w zamkniętym od wewnątrz domku.

20. Psy wyprowadzać należy wyłącznie na smyczy.

21. Właścicieli/opiekunów psów obowiązuje natychmiastowe usuwanie psich odchodów. W przypadku usunięcia psich odchodów przez administratora, właściciela/opiekuna psa obowiązuje opłata zgodnie z Cennikiem Bazy.

22. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Bazy powstałe z winy jego, osób mu towarzyszących lub odwiedzających go osób.

23. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach/domkach Bazy i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.

24. Każdorazowo opuszczając pokój/domek Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien i upewnić się, że drzwi są zamknięte na klucz.

25. Baza świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich u administratora, co umożliwi stosowną reakcję.

26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione na terenie Bazy przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji administrator przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

27. Niestosowanie się do poleceń administratora, zakłócanie ciszy nocnej lub wulgarne odnoszenie się do administratora/gości może skutkować usunięciem z Bazy bez zwrotu poniesionych kosztów pobytu.

28. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, administrator może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań administratora Bazy, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Bazy.

29. Administrator ma prawo zakazać wstępu na teren Bazy osobom pod wpływem alkoholu, zachowujących się nieodpowiednio oraz prawo do usunięcia z terenu Bazy osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu. Administrator może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Bazy  lub wyrządził szkodę w mieniu Bazy, gości lub szkodę na osobie gościa, Administratora  lub innych osób przebywających na terenie Bazy albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Bazy. Zastrzegamy sobie również prawo odmowy przyjęcia Gościa/Gości bez podania przyczyny.

Zarząd KŻ KLIWER